ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Erasmus

PROGRAM ERASMUS+

12 stycznia (piątek) o godz. 10.00 w sali 203, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów i studentek ISNS dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus na kolejny rok akademicki. Serdecznie zapraszam.

dr Aleksandra Winiarska, Koordynatorka ds mobilności (Program Erasmus+), 9.01.2018

 


 

W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Koordynator programu Erasmus+ (w zakresie wyjazdów na zagraniczne studia częściowe) w ISNS UW:

dr Aleksandra Winiarska

Dyżur: poniedziałek w godz. 13.00-14.30, Żurawia 4, pok. 303/304

e-mail: aa.winiarska@uw.edu.pl

W sprawie wyjazdów można także kontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą UW (w skrócie BWZ).

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 24, tel. 022 55-20-560.

Adres internetowy: www.bwz.uw.edu.plSZCZEGÓŁOWE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI W ISNS UW NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

na rok akademicki 2018/2019:

W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci i studentki ISNS (rok II i III studiów I stopnia, rok I studiów II stopnia oraz doktoranci). W wyjątkowych przypadkach do kwalifikacji przystąpić mogą także studenci i studentki I roku studiów I stopnia – patrz pkt. 12 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji opracowanych przez BWZ.

Podania o wyjazdy na stypendium w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 prosimy składać do dnia 9.02.2018r. w Sekretariacie Dydaktycznym pok. 112:

W podaniu należy wskazać:

Do podania należy dołączyć:

Powyższe szczegółowe zasady wstępnej kwalifikacji uzupełnione są ogólnymi zasadami sformułowanymi przez BWZ i zamieszczonymi na stronie internetowej

Studenci III roku studiów I stopnia mogą uczestniczyć w kwalifikacji pod warunkiem zawarcia w podaniu oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów II stopnia w ISNS oraz w przypadku pozytywnej kwalifikacji mogą wyjechać wyłącznie na semestr letni i po udokumentowaniu przed wyjazdem, że zostali przyjęci na w/w studia magisterskie.

Studenci i studentki, którzy uzyskali średnią ocen za ostatni ukończony rok akademicki poniżej 3,49 nie mogą na tym etapie zostać zakwalifikowani do dofinansowania w ramach stypendium Erasmus. Na etapie wstępnej kwalifikacji dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie (patrz pkt.9 i 10  Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji).

Doktoranci, do dokumentów kwalifikacyjnych powinni dołączyć dodatkowo akceptację Kierownika Studiów Doktoranckich.

Doktoranci (jako studenci trzeciego stopnia studiów) mogą podczas mobilności uczestniczyć w projekcie badawczym, muszą jednak podczas pobytu w uczelni zagranicznej uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami.

Nie przyjmujemy podań od studentów innych wydziałów. Nie dotyczy to studentów studiów międzyobszarowych, którzy mogą ubiegać się o kwalifikację w ramach kierunków wchodzących w skład studiów.

W przypadku studentów i studentek kierunków pokrewnych, zainteresowanych wyjazdem w ramach umowy ISNS, prosimy o kontakt z koordynatorką ds. mobilności w ISNS.

Studenci i studentki ISNS, którzy zamierzają ubiegać się o stypendia Erasmus+ na wydziale pokrewnym (w Instytucie Socjologii), zobowiązani są do uzyskania zgody w formie podpisów Dziekana WSNSiR, Dyrekcji ISNS i Koordynatora Erasmus na podaniu kierowanym na wydział pokrewny. Doktoranci powinni dołączyć dodatkowo wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich. Zalecenie ogólne: w I turze kwalifikacji studenci powinni ubiegać się o wyjazdy na wydziale macierzystym.

Szczegółowe informacje o certyfikatach językowych znajdują się w następujących dokumentach:

O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którym zostało już wcześniej przyznane stypendium programu LLP-Erasmus, Erasmus+ lub Erasmus Mundus w celu odbycia części studiów za granicą, choć preferowani będą studenci wyjeżdżający po raz pierwszy. W związku z tym każdy kandydat do stypendium Erasmus+ składa w podaniu oświadczenie w formie pisemnej, czy do dnia kwalifikacji zostało mu w przeszłości przyznane stypendium LLP-Erasmus, Erasmus+ lub Erasmus Mundus w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki, niezależnie od tego, czy stypendium było wypłacone przez Uniwersytet Warszawski czy inną uczelnię. Studentowi może zostać przyznane stypendium na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III) w celu odbycia za granicą części studiów oraz/lub praktyki. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus (ze stypendium finansowym lub bez).

Komisja Kwalifikacyjna w składzie: Przedstawiciel Dyrekcji, Koordynator Programu Erasmus+, Przedstawiciel Samorządu Studentów, Pracownik Sekretariatu, preferować będzie studentów z najwyższą średnią ocen (przy czym nie niższą niż 3,49) i znajomością języka obcego poświadczoną odpowiednim dokumentem.

Posiedzenie Komisji odbędzie się między 12.02.18r. a 20.02.18r. Wyniki wstępnej kwalifikacji w ramach ISNS zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 20.02.18r. Studentom przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji do dnia 23.02.18r. Odwołania będą rozpatrzone w ciągu tygodnia. Protokół z decyzją Komisji będzie przekazany do BWZ. Ewentualny dalszy tryb odwoławczy jest wskazany w pkt. 26 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji.

Po ogłoszeniu wyników nominowani studenci proszeni są o pilny kontakt z koordynatorką ds. mobilności celem dopełnienia dalszych formalności.  

O wysokości stypendiów informuje BWZ w Ogólnych zasadach wstępnej kwalifikacji.

Przed wyjazdem do uczelni zagranicznej student/studentka wraz z koordynatorką ds. mobilności uzgodnią Porozumienie o programie studiów (e Learning Agreement) z uwzględnieniem zasad zaliczenia przedmiotów objętych tokiem studiów (w tym zasad uznania przedmiotów zewnętrznych oraz uzupełnienia ewentualnych różnic programowych).

Przed wyjazdem student zobowiązany jest do rozliczenia roku.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych współpracuje, w zakresie wymiany międzynarodowej studentów, z następującymi uczelniami zagranicznymi:

Hiszpania:

 1. Uniwersytet w La Corunie (Universidad de A Coruna - Hiszpania) - wymiana obejmuje 4 studentów na okres 20 miesięcy (5 miesięcy pobytu na 1 studenta). Poziom studiów: I i II oraz wymiana 1 doktoranta na 5 miesięcy. Język hiszpański lub galicyjski – poziom B1.
 2. Uniwersytet w Granadzie (Universidada de Granada – Hiszpania) – wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I. Język hiszpański – poziom B1.
 3. Uniwersytet w Saragossie (Universidad de Zaragoza - Hiszpania) – wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I i II. Język hiszpański – poziom B1.

  Portugalia:

 4. Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa - Lisbon University Institute (ISCTE - Lizbona - Portugalia) - wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I i II. Język portugalski – poziom B1 lub angielski B2 (na wybranych programach studiów).

  Włochy:

 5. Uniwersytet w Urbino (Universita degli Studi di Urbino „Carlo Bo” - Włochy). Wymiana obejmuje 1 studenta na okres 5 miesięcy. Poziom studiów: I i II. Język włoski – poziom B1.

 6. Uniwersytet w Teramo (Universita degli Studi di Teramo – Włochy) – wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I i II. Język włoski – poziom B1.

  Niemcy:

 7. Uniwersytet w Bremie (Universitaet Bremen - Niemcy). Wymiana obejmuje 4 studentów na okres 20 miesięcy (5 miesięcy pobytu na 1 studenta) na Wydziale Nauk Społecznych oraz 2 studentów na okres 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta) na Wydziale Socjologii. Poziom studiów: I i II. Język niemiecki lub angielski – poziom B2.

 8. Uniwersytet w Kolonii (Universität zu Köln, Niemcy) - wymiana 1 studenta na 5 miesięcy. Poziom studiów: I, II i III. Język niemiecki –poziom B1 lub angielski (nieznaczna liczba przedmiotów).

  Austria:

 9. Uniwersytet w Wiedniu (University of Vienna – Austria) – wymiana 1 studenta na 5 miesięcy. Poziom studiów: I i II. Język niemiecki (lub angielski na poziomie studiów II) - poziom B2.

  Słowenia

 10. Uniwersytet w Ljublanie (University of Ljubljana – Słowenia) – wymiana 1 studenta na 5 miesięcy. Poziom studiów: I i II. Język angielski – poziom B2.

  Bułgaria:

 11. Bułgarska Akademia Nauk, Instytut for Legal Studies (Sofia, Bułgaria) - wymiana 1 doktoranta na 5 miesięcy. Poziom studiów: III. Język bułgarski lub angielski.

  Litwa:

 12. Uniwersytet w Kownie (Vytauto Didziojo Universitetas - Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa) - wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I, II i III.

Warszawa dnia 10.I.2018
dr Aleksandra Winiarska