ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Erasmus

PROGRAM ERASMUS+

21 stycznia (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali 108, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów i studentek ISNS dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus na kolejny rok akademicki. Serdecznie zapraszam.

dr Aleksandra Winiarska, Koordynatorka ds. mobilności (Program Erasmus+), 10.01.2019

 


 

W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Koordynator programu Erasmus+ (w zakresie wyjazdów na zagraniczne studia częściowe) w ISNS UW:

dr Aleksandra Winiarska

Dyżur: poniedziałek w godz. 13.00-14.30, Żurawia 4, pok. 303/304

e-mail: aa.winiarska@uw.edu.pl

W sprawie wyjazdów można także kontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą UW (w skrócie BWZ).

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 24, tel. 022 55-20-560.

Adres internetowy: www.bwz.uw.edu.pl
SZCZEGÓŁOWE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI W ISNS UW NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ na rok akademicki 2019/2020

W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci i studentki ISNS, studiów dziennych i zaocznych:

- drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia,

- pierwszego roku studiów II stopnia,

- doktoranci / doktorantki.

W wyjątkowych przypadkach do kwalifikacji przystąpić mogą studenci i studentki pierwszego roku studiów I stopnia – patrz pkt. 12 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji opublikowanych przez BWZ.

Aby przystąpić do wstępnej kwalifikacji należy złożyć podanie.

W podaniu należy wskazać:

Do podania należy dołączyć:

Podania o wyjazdy na stypendium w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020 prosimy składać do dnia 15.02.2019r. w Sekretariacie Dydaktycznym pok. 112.

Szczegółowe informacje dot. RODO zawarte są w pkt. 47 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji .

Szczegółowe zasady wstępnej kwalifikacji w ISNS są uzupełnieniem obowiązujących ogólnych zasad opublikowanych przez BWZ.

Studenci i studentki trzeciego roku studiów I stopnia mogą uczestniczyć w kwalifikacji pod warunkiem zawarcia w podaniu oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów II stopnia w ISNS oraz w przypadku pozytywnej kwalifikacji mogą wyjechać wyłącznie na semestr letni i po udokumentowaniu przed wyjazdem, że zostali przyjęci na w/w studia magisterskie (zob. też pkt. 13 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji opublikowanych przez BWZ).

Studenci i studentki studiów zaocznych, którzy zostaną skierowani na zagraniczne studia częściowe w ramach stypendium Erasmus, zostaną zwolnieni z opłaty za studia w ISNS na okres trwania wyjazdu, z zastrzeżeniem, że zwolnienie takie nie może trwać dłużej niż 1 semestr.

Studenci i studentki, którzy uzyskali średnią ocen za ostatni ukończony rok akademicki poniżej 3,49 nie mogą na tym etapie zostać zakwalifikowani do dofinansowania w ramach stypendium Erasmus. Na etapie wstępnej kwalifikacji dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie (patrz pkt.9 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji ).

Doktoranci, do dokumentów kwalifikacyjnych powinni dołączyć dodatkowo akceptację Kierownika Studiów Doktoranckich.

Nie przyjmujemy podań od studentów i studentek innych wydziałów. Nie dotyczy to studentów studiów międzyobszarowych, którzy mogą ubiegać się o kwalifikację w ramach kierunków wchodzących w skład studiów oraz studentów kierunków pokrewnych (z uwzględnieniem pkt. 28 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji ).

W przypadku studentów i studentek kierunków pokrewnych, zainteresowanych wyjazdem w ramach umowy ISNS, prosimy o kontakt z koordynatorką ds. mobilności w ISNS.

Studenci i studentki ISNS, którzy chcieliby ubiegać się o stypendia Erasmus+ na wydziale pokrewnym (w Instytucie Socjologii), zobowiązani są do pilnego kontaktu z koordynatorką ds. mobilności w ISNS. Na podaniu kierowanym na wydział pokrewny konieczna będzie zgoda w formie podpisów Dziekana WSNSiR, Dyrekcji ISNS i Koordynatora Erasmus (patrz pkt. 28 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji ). Doktoranci powinni dołączyć dodatkowo wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich.

Szczegółowe informacje o certyfikatach językowych znajdują się w następujących dokumentach:

Komisja Kwalifikacyjna w składzie: Przedstawiciel Dyrekcji, Koordynator Programu Erasmus+, Przedstawiciel Samorządu Studentów, Pracownik Sekretariatu, preferować będzie osoby z najwyższą średnią ocen (przy czym nie niższą niż 3,49) i znajomością języka obcego poświadczoną odpowiednim dokumentem oraz osoby wyjeżdżające na stypendium Erasmus po raz pierwszy.

Posiedzenie Komisji odbędzie się między 18.02.19r. a 20.02.19r. Wyniki wstępnej kwalifikacji w ramach ISNS zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 20.02.19r . Studentom przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji do dnia 05.03.19r. Odwołania będą rozpatrzone w ciągu 3 dni. Protokół z decyzją Komisji będzie przekazany do BWZ. Szczegółowy tryb odwoławczy jest wskazany w pkt. 29 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji .

Po ogłoszeniu wyników nominowani studenci proszeni są o pilny kontakt z koordynatorką ds. mobilności celem dopełnienia dalszych formalności.

O wysokości stypendiów informuje BWZ w Ogólnych zasadach wstępnej kwalifikacji .

Przed wyjazdem do uczelni zagranicznej student/studentka wraz z koordynatorką ds. mobilności uzgodnią Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement), gdzie uzgodnią również zasady zaliczenia przedmiotów objętych tokiem studiów (w tym zasady uznania przedmiotów zewnętrznych oraz uzupełnienia ewentualnych różnic programowych).

Studenci muszą na wyjeździe zrealizować 30 pkt ECTS w semestrze. W uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgody) ta liczba może być zmniejszona do min.20 pkt ECTS.

Przed wyjazdem student zobowiązany jest do rozliczenia roku.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych współpracuje, w zakresie wymiany międzynarodowej studentów, z następującymi uczelniami zagranicznymi:

Hiszpania:

1. Uniwersytet w La Corunie (Universidad de A Coruna - Hiszpania) - wymiana obejmuje 4 studentów na okres 20 miesięcy (5 miesięcy pobytu na 1 studenta). Poziom studiów: I i II oraz wymiana 1 doktoranta na 5 miesięcy. Język hiszpański lub galicyjski – poziom B1.

2. Uniwersytet w Granadzie (Universidada de Granada – Hiszpania) – wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I. Język hiszpański – poziom B1.

3. Uniwersytet w Saragossie (Universidad de Zaragoza - Hiszpania) – wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I i II. Język hiszpański – poziom B1.

Portugalia:

4. Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa - Lisbon University Institute (ISCTE - Lizbona - Portugalia) - wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I i II. Język portugalski – poziom B1 lub angielski B2 (na wybranych programach studiów).

Włochy:

5. Uniwersytet w Urbino (Universita degli Studi di Urbino „Carlo Bo” - Włochy). Wymiana obejmuje 1 studenta na okres 5 miesięcy. Poziom studiów: I i II. Język włoski – poziom B1.

6. Uniwersytet w Teramo (Universita degli Studi di Teramo – Włochy) – wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I i II. Język włoski – poziom B1.

Niemcy:

7. Uniwersytet w Bremie (Universitaet Bremen - Niemcy). Wymiana obejmuje 4 studentów na okres 20 miesięcy (5 miesięcy pobytu na 1 studenta) na Wydziale Nauk Społecznych oraz 2 studentów na okres 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta) na Wydziale Socjologii. Poziom studiów: I i II. Język niemiecki lub angielski – poziom B2.

8. Uniwersytet w Kolonii (Universität zu Köln, Niemcy) - wymiana 1 studenta na 5 miesięcy. Poziom studiów: I, II i III. Język niemiecki –poziom B1 lub angielski (nieznaczna liczba przedmiotów).

Austria:

9. Uniwersytet w Wiedniu (University of Vienna – Austria) – wymiana 1 studenta na 5 miesięcy. Poziom studiów: I i II. Język niemiecki (lub angielski na poziomie studiów II) - poziom B2.

Słowenia:

10. Uniwersytet w Ljublanie (University of Ljubljana – Słowenia) – wymiana 1 studenta na 5 miesięcy. Poziom studiów: I i II. Język angielski – poziom B2.

Bułgaria:

11. Bułgarska Akademia Nauk, Instytut for Legal Studies (Sofia, Bułgaria) - wymiana 1 doktoranta na 5 miesięcy. Poziom studiów: III. Język bułgarski lub angielski – poziom B2.

Litwa:

12. Uniwersytet w Kownie (Vytauto Didziojo Universitetas - Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa) - wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I, II i III. Język litewski lub angielski – poziom B2.


Warszawa, 10.01.2019

dr Aleksandra Winiarska