ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr hab. Aneta Gawkowska

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

dyżur

mail: aneta.gawkowska@uw.edu.pl

Zajmuje się teoriami socjologicznymi i filozofią społeczno-polityczną, zagadnieniami nowego feminizmu, teologii ciała, wspólnotowości i pojednania; Prodziekan ds. naukowo-badawczych WSNSiR UW w kadencji 2016-2019

Wybrane publikacje:

Monografie:

Skandal i ekstaza. Nowy Feminizm na tle koncepcji pojednania według Jana Pawła II, 2015, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Taking Community Seriously? Communitarian Critiques of Liberalism, 2011, Warszawa: WUW

Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, 2004, Warszawa: IFiS PAN

Książki pod redakcją:

Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna: Obywatelskość, polityka, lokalność, 2005, wraz z P. Glińskim i A. Kościańskim

Wybrane artykuły:

Komunitaryzm, 2004, w: Słownik społeczny, Bogdan Szlachta(red.), Kraków: WAM

New Feminists and Their Vision of Rights and Law, 2009, w: „Societas/Communitas”, 1(7)

Woman, Self-Giving and Receiving: New Feminism, Theology of the Body, and Society w: La teologia del corpo di Giovanni Paolo II. Atti del Convegno Internationale, Roma 9-10 novembre 2011, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, A cura di P. A. Pedro Barrajón, L.C., Ateneo Pontificio Regina Apostolorum - IF Press, Roma 2012, ss. 405-415

Pontyfikat i pojednanie Jana Pawła II, w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, red. Jacek Kurczewski, Aleksandra Herman, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012, ss. 353-390.

Love Speech as Action. John Paul II’s Teaching and Practice of Conciliation, w: Reconciliation in Bloodlands. Assessing Actions and Outcomes in Contemporary Central-Eastern Europe, Jacek Kurczewski (ed.), (Polish Studies in Culture, Nations and Politics, ed. by Joanna Kurczewska and Yasuko Shibata, vol. 3), Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, ss. 63-84.

Dar i (de)konstrukcja. Garść refleksji o współczesności na tle antropologii teologicznej Jana Pawła II, w: „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL”, rok 28(2015), nr 3(111), s. 285-306.

Понтифікат і примирення Івана Павла ІІ, w: Антагонізм і примирення у мультикультурних середовищах, за ред. Я. Курчевського і О. Герман; наук. ред. А.М. Киридон, С.С. Троян; пер. з польськ. В.Ф. Сагана. – К.: Ніка-Центр, 2017, (Серія «Зміна парадигми»; вип. 17), s. 389-426.