ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr Aleksandra Herman

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

dyżur

Zajmuje się różnymi aspektami życia lokalnego, w szczególności w społecznościach dwuwyznaniowych i/lub dwuetnicznych, oraz wzorami funkcjonowania mniejszości etnicznych i religijnych, a także socjologią i antropologią nagości na przykładzie naturyzmu. W KSiAOiP pełni funkcję Sekretarza. W 2009 r. obroniła rozprawę doktorską „Procesy rekonstrukcji i utrzymania wspólnot mariawickich we współczesnej Polsce” pod kier. prof. dr hab. Jacka Kurczewskiego. Brała udział w kilku projektach badawczych z zakresu socjologii i antropologii lokalności (dot. wielokulturowości, polityki lokalnej i samorządności, pojednania, sporów i ich rozwiązywania). Z zamiłowania badaczka terenowa.

Wybrane publikacje:

Książki pod redakcją:

Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, 2012, współredakcja wraz z J. Kurczewskim, Gdańsk: wyd. słowo/obraz terytoria

Monografie:

Praktyki cielesne, 2006, współautorstwo z J. Kurczewski, B. Łaciak i in., Warszawa: Trio

Wybrane artykuły:

Naturystyczny kodeks etyczny jako przykład prawa intuicyjnego w ujęciu Leona Petrażyckiego, 2013, w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi Kurczewskiemu, Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa ISNS UW (oprac.), Gdańsk: słowo/obraz terytoria Teoria i teren. Claude’a Levi-Straussa dualizm organizacji społecznej i perspektywy metodologiczne w badaniach antropologicznych, 2013, w: Antropolog i jego magia, E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (red.), Kraków: Nomos

The Reconciliation Through Marriage: A Comparative Study of Marital Selection in Two Polish Bi-denominational Communities, 2013, [w:] Reconciliation in Bloodlands. Assessing Actions and Outcomes in Contemporary Central-Eastern Europe, J. Kurczewski (ed.), Frankfurt am Main: Peter Lang

Pojednanie w praktyce życie codziennego i jego uwarunkowania w społecznościach dwuwyznaniowych, 2012, w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, J. Kurczewski, A. Herman (red.), Gdańsk: słowo/obraz terytoria