ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Zakład Metod Badania Kultury

Powstał w 2008 roku z przekształcenia OŚRODKA BADAŃ MŁODZIEŻY na bazie prowadzonej przez zespół OBM specjalizacji na studiach dziennych i zaocznych „Antropologia współczesności. Animacja działań lokalnych” oraz rosnącego zainteresowania badaniem kultury wśród członków Zespołu naukowo-dydaktycznego. Zakładem kieruje dr hab., prof. UW Barbara Fatyga.

SKŁAD OSOBOWY

DOKTORANCI

mgr Eliza Gryszko, mgr Weronika Lenartowicz, mgr Kaja Rożdżyńska-Stańczak, mgr Marta Sęk.

DOKTORANCI ZEWNĘTRZNI

ks. mgr Piotr Wójcik (Olsztyn), mgr Magdalena Sołtys (ASP Warszawa)

PRACOWNIK TECHNICZNY

BYLI PRACOWNICY OBM i ZMBK

TEMATYKA BADAWCZA PODEJMOWANA PRZEZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU

W zakładzie zajmujemy się:

ŻYCIE NAUKOWE W ZAKŁADZIE

Życie naukowe organizowane jest dzięki:

a) regularnemu, odbywającemu się co tydzień we wtorki między godziną 13.15 a 15.00 seminarium zakładowemu; głównym tematem seminarium w roku 2014 jest nowy program studiów w zakresie antropologii współczesności;

b) seminarium dla doktorantów – odbywającemu się również we wtorki, co dwa tygodnie w godzinach od 9.30 do 11.30;

c) zebrań zespołu merytorycznego tzw. Węzła Centralnego w projekcie Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza http://ozkultura.pl/ ) odbywających się również we wtorki, co dwa tygodnie (naprzemiennie z seminarium doktoranckim);

d) zebrań ad hoc związanych z realizacją przez mniejsze zespoły projektów badawczych, w których zawsze uczestniczą PT Studenci i Doktoranci.

Członkowie Zakładu uczestniczą też w życiu naukowym i społecznym poza ZMBK i ISNS jako członkowie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, rad i redakcji czasopism, Komitetu Socjologii PAN, rad i zarządów organizacji pozarządowych, członkowie zewnętrznych zespołów badawczych.

DYDAKTYKA PROWADZONA PRZEZ ZAKŁAD W ISNS

PRZEDMIOTY OGÓLNE

SPECJALIZACJA „ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI. ANIMACJA DZIAŁAŃ LOKALNYCH”.

Ścieżka specjalizacyjna zbudowana dla Studentów dziennych i zaocznych na studiach licencjackich i magisterskich. Jest to pierwsza w Polsce – istniejąca od 1993 roku – specjalizacja w zakresie antropologii współczesności. Program nauczania oparty jest o solidną dawkę teorii i metodologii połączoną z zajęciami warsztatowymi, praktyką terenową oraz możliwością współpracy z zespołami ZMBK przy realizacji konkretnych projektów.

OŚRODEK BADAŃ MŁODZIEŻY

KALENDARIUM - WAŻNIEJSZE FAKTY