ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych

Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej powstał w 1990 r., wraz z utworzeniem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Zakład powstał z inicjatywy Profesora Andrzeja Tymowskiego (1922-2002), prawnika, ekonomisty, prekursora badań nad minimum socjalnym w Polsce. Wniósł On nieoceniony wkład w rozwój nauki o polityce społecznej, szczególnie w badania ubóstwa, materialnych warunków życia ludności, podziału dochodu społecznego i konsumpcji oraz problemów rodziny, ludzi starych i niepełnosprawnych. Powstaniec Warszawski, wybitna postać ruchów i inicjatyw społecznych. Obecnie Zakład rozwija się pod kierunkiem prof. Józefiny Hrynkiewicz, specjalizującej się w uwarunkowaniach rozwoju polityki społecznej, uwarunkowaniach społecznych rozwoju demograficznego oraz rozwoju samorządów społecznych, ruchów i inicjatyw obywatelskich. Prof. Józefina Hrynkiewicz, obecnie Poseł na Sejm RP VII kadencji, była m.in. wiceprzewodniczącą Rady Społeczno-Ekonomicznej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, a w latach 2006-2008 dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Powołana także na członkiem Rady Społecznej Episkopatu Polski (2001), wiceprzewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej (od 1999). W latach 2007–2009 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej skupia socjologów, ekonomistów, prawników, podejmujących prace i badania naukowe w obszarze polityki społecznej. Pracownicy Zakładu specjalizują się m.in. w rynku pracy, w badaniach warunków życia, zabezpieczenia społecznego, polityki rodzinnej, polityki ludnościowej, organizacji obywatelskich. Pracownicy Zakładu - zgodnie z ideą służby dla dobra wspólnego - łączą naukę i pracę badawczą z praktyką życia społecznego; są ekspertami rządu, parlamentu, samorządów, organizacji obywatelskich. Uczestniczą w przygotowaniu ekspertyz i opinii, inicjują badania i kierują projektami badawczymi, współpracują z innymi uczelniami, z administracją rządową i samorządową, wyniki badań przedstawiają na konferencjach i seminariach, publikują w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Skład osobowy:

Doktoranci: mgr Anna Karasińska,

Dydaktyka realizowana przez pracowników Zakładu

 1. Przedmioty w programie studiów ISNS: Procesy ludnościowe, Ekonomia, Polityka społeczna z elementami demografii

 2. W ramach programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ISNS prowadzone są następujące ścieżki specjalizacyjne:

  a. Zarządzanie kadrami (ścieżka specjalizacyjna na studiach licencjackich, kierownik: prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz)

  Celem kształcenia w ramach specjalizacji - na studiach licencjackich „Zarządzanie kadrami” - jest przygotowanie absolwentów do pracy w działach personalnych przedsiębiorstw, instytucji oraz w organizacjach non-profit. Program ścieżki umożliwia zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania personelem oraz organizacji pracy. Studenci poznają też podstawowe zagadnienia zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz instytucji edukacyjnych.

  b. Polityka społeczna – specjalista ds. zatrudnienia (ścieżka specjalizacyjna na studiach magisterskich, kierownik: prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz)

  Ścieżka przygotowuje do pracy w publicznych i niepublicznych instytucjach zatrudnienia i rynku pracy. Program kształcenia pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu analizy rynku pracy, polityki zatrudnienia i innych polityk publicznych mających wpływ na sytuację w zatrudnieniu oraz na rynku pracy. Program zajęć przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach państwowych i samorządowych oraz w firmach prywatnych i instytucjach non-profit, prowadzących działania szkoleniowe, analityczne i badawcze z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

  c. Organizacje pozarządowe (ścieżka specjalizacyjna na studiach licencjackich, kierownik: dr hab. Marek Rymsza)

  Ścieżka przygotowuje studentów do podejmowania pracy w organizacjach pozarządowych, w szczególności prowadzących działalność pożytku publicznego. Wyposaża w wiedzę i umiejętności praktyczne do realizacji projektów i pracy zespołowej w organizacjach, pełnienia w nich funkcji kierowniczych, w tym zakładania i prowadzenia własnych organizacji oraz podejmowania inicjatyw obywatelskich o mniej sformalizowanym charakterze. Studenci poznają specyfikę, a także prawne, finansowe i administracyjne uwarunkowania działalności w sektorze obywatelskim, kulturę pracy w organizacjach pozarządowych, zasady zarządzania personelem organizacji i pracą wolontariuszy.

  d. Polityka społeczna – specjalista ds. organizacji pozarządowych (ścieżka specjalizacyjna na studiach magisterskich, kierownik: dr hab. Marek Rymsza)

  Ścieżka specjalizacyjna przygotowuje studentów do pracy w organizacjach pozarządowych o charakterze infrastrukturalnym (tj, działających na rzecz innych organizacji trzeciego sektora) oraz w instytucjach publicznych i podmiotach biznesowych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Studenci zdobywają wiedzę na temat społeczeństwa obywatelskiego, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, nabywają praktyczne umiejętności w zakresie budowania społecznego poparcia dla działań obywatelskich i pozyskiwania funduszy. Nacisk położony jest na poznanie zasad i pragmatyki współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną i biznesem.

 3. Prowadzone są również prace licencjackie i magisterskie.

Sekretarz katedry
dr Szymon Wójcik
szymon.wojcik@g.pl