ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Project: Independent living of disabled students and graduates of higher education institutions [funded under the (EEA/Norwegian) Financial Mechanism Programme]

Informacja o projekcieW marcu 2019 r. rozpoczęto w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW realizację projektu pt. „Polityki prowadzenia niezależnego życia w Polsce i Norwegii na przykładzie polityki aktywizacji zawodowej i zatrudnienia niepełnosprawnych studentów i absolwentów szkół wyższych" w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (operator - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). Jest to projekt międzynarodowy o wartości 145 000,00€ realizowany we współpracy z norweskimi partnerami - organizacją pozarządową (Uloba – Independent Living Norge SA) i naukowcami z Inland Norway University of Applied Sciences.

Koordynatorkami projektu są: dr hab. Ewa Giermanowska i dr hab. Mariola Racław. W projekcie uczestniczą dr Dorota Szawarska (adiunkt naukowo-badawczy), doktorantki Kamila Albin i Angelika Greniuk oraz pracownicy Zakładu Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych ISNS UW. Zakończenie projektu planowane jest w I kwartale 2022 r.

Projekt zawiera komponent ekspercki (łącznie cztery ekspertyzy przygotowane przez zespół polski i norweski) oraz badawczy (badania usług asystenckich w Norwegii). Rezultaty projektu będą miały wymiar praktyczny, związany z opracowaniem modelu asysty osobistej w Polsce i wskazówek dla jego implementacji.


Information about the ProjectThe project entitled “Policies for independent living in Poland and Norway on the example of the policy of professional activation and employment of disabled students and university graduates” commenced in March 2019 at the Institute of Applied Social Sciences, University of Warsaw, under the Bilateral Cooperation Fund, the Financial Mechanism of the European Economic Area and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 (operator – Ministry of Investment and Development). It is an international project worth € 145,000.00 implemented in cooperation with Norwegian partners – a non-governmental organization (Uloba - Independent Living Norge SA) and scientists from Inland Norway University of Applied Sciences.

The project is coordinated by: dr hab. Ewa Giermanowska and dr hab. Mariola Racław Other project participants include: dr Dorota Szawarska (researcher), PhD students Kamila Albin and Angelika Greniuk, as well as employees of the Unit for Sociological Analysis of Public Policies, Institute of Applied Social Sciences, University of Warsaw. The project is scheduled to be completed in the first quarter of 2022.

The project includes an expert component (a total of four expert opinions prepared by the Polish and Norwegian team) and a research component (research on assistant services in Norway). The project results will have a practical dimension, related to the development of a personal assistance model in Poland and guidelines for its implementation.