ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

POMOCNA DŁOŃ

Projekt „Pomocna Dłoń” jako innowacyjny sposób wprowadzania osób z zespołem Downa na rynek pracy w sektorze socjalnymProjekt „Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy” jest projektem innowacyjnym testującym, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2012 r. i planujemy jego zakończenie 31 marca 2015 r. Obecnie projekt znajduje się w fazie testowania.

Liderem projektu jest Uniwersytet Warszawski. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”, Prywatnym Domem Opieki „Grażyna” oraz Domem Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie. Cechą charakterystyczną tego projektu jest udzielenie „punktowego”, lecz kompleksowego wsparcia wąskiej grupie uczestników. Projekt „Pomocna Dłoń” dotyczy wprowadzenia na rynek pracy w sektorze socjalnym osób z zespołem Downa. Upośledzenie umysłowe traktowane jest jako specyficzna forma „bycia człowiekiem”, inna niż pozostałe rodzaje niepełnosprawności. Specyfiką upośledzenia umysłowego jest trudność w uczeniu się nowych ról społecznych, dlatego w projekcie zamiast uczenia osób upośledzonych znajdowania się w nowym środowisku pracy, proponujemy, by pracownicy instytucji opiekuńczych dla osób starszych (mentorzy) uczyli się specyfiki społecznego funkcjonowania osób upośledzonych umysłowo i wykorzystywania form ich sposobu bycia jako atutu w podejmowanej prze nich roli pomocnika opiekuna osób starszych.

Honorowy patronat nad projektem objął Pełnomocnik Rządu do spraw osób Niepełnosprawnych, pan Jarosław Duda

Podręcznik dla zainteresowanych wprowadzaniem osób upośledzonych umysłowo na rynek pracy do sektora społecznego

Raport z badań ewaluacyjnych z poszczególnych szkoleń i wyjazdów studyjnych

Raport z ewaluacji produktu finalnego

Opis produktu finalnego

Instrukcja stosowania produktu finalnego

Pismo przewodnie