ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Wystarczająco dobra wiedza.
Badania user experience a wytwarzanie praktycznie użytecznej wiedzy o świecie społecznym (Scholar 2023)
.

Hasło do nagrania: m%E$n#9P

Nagroda I stopnia

Wyróżnienie
23rd ANNUAL FAMILY LAW CONFERENCE


Law Faculty of the University of the Western Cape and Miller du Toit Cloete Incorporated Kapsztad, RPA, 2020

Konferencja prawa rodzinnego w Kapsztadzie - Sprawozdanie

23rd ANNUAL FAMILY LAW CONFERENCE 23rd ANNUAL FAMILY LAW CONFERENCE 23rd ANNUAL FAMILY LAW CONFERENCE 23rd ANNUAL FAMILY LAW CONFERENCE 23rd ANNUAL FAMILY LAW CONFERENCE 23rd ANNUAL FAMILY LAW CONFERENCE 23rd ANNUAL FAMILY LAW CONFERENCE 23rd ANNUAL FAMILY LAW CONFERENCE 23rd ANNUAL FAMILY LAW CONFERENCE 23rd ANNUAL FAMILY LAW CONFERENCE
GRatulacje
Gratulacje
Zaproszenie

Rynek firm pożyczkowych Rynek firm pożyczkowych Rynek firm pożyczkowych Rynek firm pożyczkowych Rynek firm pożyczkowych Rynek firm pożyczkowych Rynek firm pożyczkowych Rynek firm pożyczkowych Rynek firm pożyczkowych Rynek firm pożyczkowych Rynek firm pożyczkowych
Konferencja
Gratulacje
Debata naukowa: Intelektualiści w 70 lat po Kongresie w Obronie Pokoju – historia, ciągłość i zmiana
Wizyta delegacji z prowincji Hubei

14 września gościliśmy pięcioosobową delegację z Chin, obejmującą przedstawicieli największych uniwersytetów prowincji i zespołu doradców władz Hubei. Uniwersytet Warszawski reprezentowały prof. Małgorzata Fuszara, dyrektorka ISNS, dr hab. Aneta Gawkowska, prodziekan WSNSiR, dr hab. Barbara Lewenstein, zastępca dyrektora ISNS oraz dr hab. Bartłomiej Walczak. Rozmowy dotyczyły chińskich i polskich doświadczeń w zarządzaniu edukacją wyższą, możliwości współpracy w zakresie badań oraz wymiany studentów i nauczycieli akademickich.

Wizyta delegacji Wizyta delegacjiGratulacjePanel dyskusyjnyKonkurs polityki

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu Polityki im. Mieczysława F. Rakowskiego na najlepszą pracę magisterską o PRLRanking

Gratulacje
19 maja na Targach Książki w Kijowie odbyła się współorganizowana przez Instytut Polski promocja wydanego przez wydawnictwo Nika-Centr ukraińskiego przekładu książki zbiorowej „Antagonizm i pojednanie w społecznościach wielokulturowych” pod redakcja J. Kurczewskiego i A. Herman. Stało się to także okazja do promocji naszego Instytutu: na zdjęciu od lewej prof. S. Trojan i prof. A. Kiridon (oboje z Akademii Dyplomatycznej w Kijowie), prof. J. Kurczewski, tłumaczka i prof. M. Fuszara dyrektor ISNS UW.

Antagonizm i pojednanie w społecznościach wielokulturowychInterdyscyplinarna konferencja "Literackie i paraliterackie formy dokumentów osobistych w doświadczeniach badawczych"

15-16 grudnia 2016 roku.Interdyscyplinarna konferencja

Interdyscyplinarna konferencja Interdyscyplinarna konferencja Interdyscyplinarna konferencja Interdyscyplinarna konferencja
Dzień Adaptacyjny

21 września 2016Dzień Adaptacyjny

21 września w sali D Audytorium Maximum odbył się Dzień Adaptacyjny. Studentów I roku w imieniu władz dziekańskich powitał dr hab. Tomasz Kaźmierczak - Prodziekan ds. studenckich oraz prof. Małgorzata Fuszara - Dyrektorka Instytutu. Pierwszoroczni studenci złożyli ślubowanie na ręce dr Ewy Gniazdowskiej - zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych i wysłuchali porywającego wykładu inauguracyjnego pt.: "Zabójstwo i polityka" wygłoszonego przez dr. Łukasza Mikołajewskiego. Dzień Adaptacyjny zakończył się spotkaniami z: opiekunką roku dr hab. Beatą Hoffmann, przedstawicielami akademickiej służby zdrowia oraz Samorządu studentów.

Dzień Adaptacyjny Dzień Adaptacyjny Dzień Adaptacyjny Dzień Adaptacyjny Dzień Adaptacyjny Dzień Adaptacyjny
Spotkanie z Absolwentami ISNS z okazji 200 lecia Uniwersytetu

14.05.2016Spotkanie z absolwentami

Jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego był okazją dla spotkania w ISNS absolwentów z byłymi i obecnymi pracownikami Instytutu Stosowanych Społecznych, w trakcie którego podjęto temat misji ISNS. Oto – moim zdaniem - główne wyniki dyskusji jaka się na tym spotkaniu wywiązała. Instytut u źródła miał sformułowaną przez Adama Podgóreckiego koncepcję socjotechniki – taka była pierwotna proponowana nazwa instytutu - jako odrębnej nauki praktycznej. Dyskusja teoretyczna doprowadziła po wielu latach samego twórcę do rezygnacji z tej tezy. Doświadczenie historyczne pokazało z kolei, że stosowanie wiedzy społecznej na użytek władzy publicznej wymaga demokracji politycznej, ale nawet w demokracji stosowanie wiedzy społecznej w gospodarce rynkowej wymaga ostrożności i refleksji etycznej w kontaktach z władzami, biznesem i organizacjami pozarządowymi. Bezpośrednie stosowanie wiedzy trzeba odróżnić od treści dydaktycznej. Absolwenci ISNS uzyskują w trakcie studiów, niezależnie od konkretnych programów dydaktycznych, ale dzięki ich różnorodności - podwyższone kompetencje społeczne, co pozwala im – często na pozycjach kluczowych - skutecznie rywalizować z absolwentami kierunków wąsko nastawionych na cele praktyczne. Sformułowany przez Marię Ossowską wzór obywatela w ustroju demokratycznym nie stracił bynajmniej na ważności. Krytyczna umiejętność rozpoznania ukrytych celów i założeń i ich dalszych konsekwencji, podbudowana rozmaitymi przykładami** wyobraźnia pozwalająca na uwzględnienie w działaniu alternatywnych wizji**, sytuacji i rozwiązań oraz zdolność prowadzenia dialogu, perswazji i kompromisu to trzy główne składowe tej kompetencji. Nad umocnieniem zdolności naszego Instytutu w wyrabianiu tej kompetencji musimy dalej pracować.

Małgorzata Fuszara, dyrektor ISNS UW


Relacja z debaty "Trzeci sektor jest kobietą"Trzeci sektor jest kobietą
6. seminarium z cyklu JAKIE NAUKI SPOŁECZNE?Notatka ze spotkania

Kronika Kronika Kronika Kronika


Relacja z debaty Organizacje pozarządowe a młodzież pokolenia Y

Relacja z debaty „Organizacje pozarządowe a młodzież pokolenia Y”


Plakat praca

Informacja o konferencji naukowej „Praca wyzwaniem współczesnej polityki społecznej”Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika


Praga ESA Logo ESA

Szanowni Państwo,

28 sierpnia 2015 zakończyła się 12 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA), która odbyła się w Pradze. Jej tematem przewodnim były „Różnice, Nierówności i Wyobraźnia Socjologiczna”. W konferencji wzięło udział około 3,5 tysiąca socjologów z całego świata. Nasz Instytut był licznie reprezentowany. Koleżanki i Koledzy wygłaszali referaty, prezentowali postery, ale także przewodniczyli sesjom tematycznym. Na uwagę zasługuje aktywność naszych doktorantów, którzy zgłosili swój research stream, uczestniczyli w nim i go współprowadzili.

Zagadnienia podnoszone na ESA przez pracowników ISNS i innych uczestników można znaleźć w księdze abstraktów konferencyjnych

Warto zobaczyć także, jak to wszystko naprawdę wyglądało, bo podpisy pod galerią zdjęć mówią wiele (np. „Have you ever seen such a nice crowd of sociologists?”), wszakże jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów- jak mawiają Chińczycy. NB akurat reprezentacja socjologów z Państwa Środka nie była zbyt liczna, choć Amerykanów czy Australijczyków nie brakowało na tym - skądinąd- europejskim forum.

Czy udało się odnowić wyobraźnię socjologiczną, jak było to w zamyśle Organizatorów? Czas pokaże. Kolejna konferencja ESA –już za 2 lata, tym razem w Grecji, wieść niesie że w samych Atenach. Zapowiedzi dotyczące następnej konferencji ESA już wkrótce

My tymczasem, zachęcamy Państwa do podzielenia się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, refleksją naukową i pozanaukową. Swoje komentarze i/lub zdjęcia przesyłajcie Państwo na adres Pani Małgorzaty Mieszkowskiej – niech duch ESA towarzyszy nam nieco dłużej.

Magdalena Rosochacka-Gmitrzak i Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska.

Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika


Uczeń XXI wieku
Jubileusz XXX-lecia Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

22 maja obyło się w Galerii UW w Pałacu Kazimierzowskim uroczyste otwarcie przez prof. dra hab. Alojzego Z. Nowaka, prorektora UW wystawy Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa z okazji Jubileuszu XXX-lecia powołania tej placówki przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w 1985 roku. Spotkanie prowadził dyrektor Galerii UW dr Tomasz Strączek. Następnie odczytano gratulacje prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, byłej Rektor UW, dra hab. Wojciecha Pawlika, prof. UW i Dziekana WSNSiR UW, dr hab. Krzysztofa Koseły, prof. UW i Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW, prof. dr hab. Jerzego Kwaśniewskiego, kierownika Katedry Socjologii Dewiacji z IPSiR oraz prof. dr hab. Swietłany Szczudło, kierowniczki Katedry Prawoznawstwa, Socjologii i Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franko w Drohobyczu, visiting profesor UW. Po okolicznościowym wystąpieniu p.o. kierownika Katedry i jej założyciela prof. dra hab. Jacka Marii Kurczewskiego miał miejsce występ absolwentki ISNS Małgorzaty Blaszyńskiej, wokalistki jazzowej. Przy lampce wina obecni obejrzeli wystawę, która będzie czynna do końca maja.

Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika
Filozofia kooperatyzmu. Od idei do praktyki. seminarium 15.01.2015

Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika
Inauguracyjne spotkanie Rady Pracodawców, 26.11.2014

Kronika Kronika Kronika Kronika
Narkotyki
MARIA OSSOWSKA: KONTEKSTY I INSPIRACJE.
KONFERENCJA W CZTERDZIESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI.
24-25 października 2014

Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika Kronika