ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

AktualnościW dniu 2 kwietnia br. sekretariat studiów stacjonarnych i doktoranckich będzie nieczynny.

28.03.2024

 


 

Uprzejmie informuję, że w poniedziałek 28 sierpnia sekretariat studiów stacjonarnych
i doktoranckich będzie nieczynny.

25.08.2023

 


 

W dniu 19 stycznia br. sekretariat studiów stacjonarnych i doktoranckich bedzie czynny w godzinach 10:00-12:00.

17.01.2022

 


 

10 maja Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa wejdzie w życie 24 maja 2022 roku.

Zgodnie z ustawą, wydłużony został termin ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych na podstawie poprzednich przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki o rok, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. (tzn. do 31.12.2023 powinien być nadany stopień naukowy przez Radę Dyscypliny).

23.05.2022

 


 

Informujemy, że w czwartek 14 kwietnia br. sekretariat studiów stacjonarnych i doktoranckich będzie nieczynny.

12.04.2022

 


 

Dezinformacja

Wydział Socjologii UW zaprasza na spotkanie informacyjne z zespołami interdyscyplinarnymi zajmującymi się walką z dezinformacją

Spotkanie będzie okazją do:

Spotkanie odbędzie się w piątek 11 marca, w godz. 15:00-17:00:

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o wypełnienie formularza.

Po spotkaniu prześlemy informację, która pomoże nawiązać współpracę w ramach prezentowanych projektów.

Ewentualne pytania można kierować na adres email: a.przybylska@uw.edu.pl

dr hab. Anna Przybylska, 07.03.2022

 


 

Sekretariat w dniu 23 grudnia 2021 będzie czynny w godzinach 11:00- 13:00 w pokoju 112 NŚ 69.

22.12.2021

 


 

Informujemy, że przewody w sprawie nadania stopnia doktora otwarte i niezakończone przed 30 kwietnia 2019 r. przeprowadzane są na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przewód musi zostać zakończony do 31 grudnia 2022 r., w przeciwnym wypadku zostanie on zamknięty z mocy ustawy. Zakończenie przewodu doktorskiego oznacza podjęcie przez radę naukową dyscypliny uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora. Jest to równoznaczne z koniecznością złożenia rozprawy doktorskiej odpowiednio wcześniej. 

 


 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o zmianach w procedurze reagowania na przypadki wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

Adresem właściwym do przekazania przez pracowników, studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz kursów, jak również̇ mieszkańców domów studenta informacji o fakcie stwierdzenia zakażenia jest InfoCovid19@adm.uw.edu.pl

Obsługą adresu mailowego InfoCovid19@adm.uw.edu.pl, gromadzeniem oraz przekazywaniem informacji w zakresie zakażeń́ wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty uczelni zajmuje się̨ Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej. Po otrzymaniu informacji o zakażeniu Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej przekazuje tę informację właściwemu kierownikowi jednostki organizacyjnej lub kierownikowi jednostki dydaktycznej. Właściwy kierownik może przedsięwziąć środki zmierzające do minimalizacji ryzyka związanego z możliwością̨ narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W przypadku zwrócenia się̨ przez służby sanitarno-epidemiologiczne z zapytaniem o wskazanie osób z kontaktu, Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, w celu przekazania takich informacji w sposób wskazany w zapytaniu, wspiera w ich przekazywaniu pracownika właściwej jednostki wyznaczonego do wykonywania tego zadania.

Zarządzenie nr 139 rektora UW z 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 98 rektora UW z 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 >>

Edyta Szałas, 19.11.2021

 


 

Drogie Studentki, 

Drodzy Studenci,

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną ponawiam prośbę o informowanie macierzystych Instytutów w sytuacji wystąpienia zakażenia COVID-19. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku na COVID-19 proszę o wysłanie maila do sekretariatu dydaktycznego. 

Pozwoli nam to na wdrożenie odpowiednich procedur, które zapewnią bezpieczeństwo całej naszej społeczności. 

Wspomniane procedury bazują na krajowych przepisach oraz zasadach i wytycznych dotyczących postępowania w czasie pandemii obowiązujących na UW. Wiążą się one z koniecznością informowania przez Instytuty wszystkich osób z grupy, w której uczestniczyli studenci lub pracownicy z pozytywnym wynikiem na COVID-19. Zasada ta dotyczy zarówno zajęć, które odbywają się w jednostce macierzystej, jak również w innych jednostkach UW. Ponadto mamy obowiązek postępowania zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, które obligują nas m.in. do zgłoszenia wszystkich osób z tzw. kontaktu do odpowiedniego systemu.  

Zgodnie z wytycznymi UW wspomniany kontakt identyfikowany jest na podstawie następujących kryteriów: 

Proszę również o informowanie prowadzących zajęcia o przebywaniu na kwarantannie. Skierowanie na kwarantannę jest podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach. 

Jednocześnie przypominam o konieczności noszenia masek na zajęciach oraz zachowaniu dystansu przy przemieszczaniu się w obiektach UW. 

Bardzo proszę o odpowiedzialność i troskę o całą naszą społeczność.  

dr hab. Ewa Stachowska Prodziekan ds. studenckich, 27.10.2021

 


 

Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW w ramach projektu NAWA „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” organizuje krótki program modułowy:

Sociology of Elites: Case Studies and methods.

Partnerami projektu są 4 partnerzy sojusz 4EU+.

Opis celów modułu: The aim of the online summer school „Sociology of Elites: Case Studies and Methods” is to acquaint attendees with the theoretical and methodological apparatus used in sociological research about elites, including Polish sociologists’ recent works concerning these topics. It will also equip them with practical knowledge and competences in selected methods employed in elite studies. Additionally, participants will be given the opportunity to consult with the school’s instructors on an individual basis regarding their own research projects.

Zajęcia będą odbywać się w trybie online 2 razy w tygodniu w terminie 30.09.2021-15.10.2021. Studenci/ doktoranci z UW są zwolnieni z opłat. Język: angielski.

Program skierowany jest do studentów studiów magisterskich, doktorantów/ młodych badaczy. Kandydaci proszeni są o przesłanie CV, listu rekomendacyjnego i krótkiego opisu zainteresowań badawczych (maksymalnie 1 strona) drogą e-mailową do pana dr Andrzeja Turkowskiego: andrzej.turkowski@uw.edu.pl

Chętni proszeni są o zgłoszenia w trybie pilnym.

W sprawie bardziej szczegółowych informacji odnośnie programu można kontaktować się z dr Aleksandrą Winiarską (koordynator wymiany międzynarodowej w ISNS) aa.winiarska@uw.edu.pl

dr Aleksandra Winiarska, 24.09.2021

 


 

W dniu 1.06. 2021 (wtorek) sekretariat będzie nieczynny.

mgr Agnieszka Hojda, 28.05.2021

 


 

Dr hab. Aneta Ostaszewska serdecznie zaprasza zainteresowanych doktorantów i studentów do udziału w seminarium "Gender-based violence in context of the Istanbul Convention", które odbędzie się 7 maja 2021, godz. 15:30 na platformie Zoom.

Szczegóły na stronie Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci:

http://cbpk.uw.edu.pl/

 


 

Zapraszamy Studentów i Studentki studiów magisterskich oraz Doktorantów i Doktorantki UW na międzynarodowe wydarzenie edukacyjne "Migration Days" (on-line, 17-22.05.2021 r.). Rekrutacja trwa do 24.04.2021. Szczegóły znajdą Państwo pod adresem: http://www.migracje.uw.edu.pl/wydarzenia/4eu-migration-days-call/

dr Aleksandra Winiarska, 16.04.202

 


 

Festiwal „Imagining the future”

Do 29 stycznia studenci, doktoranci i pracownicy uczelni Sojuszu 4EU+ mogą zgłaszać propozycje projektów na Festiwal Nauki i Kultury, który odbędzie się w czerwcu na Uniwersytecie Sorbońskim.

Tematem przewodnim festiwalu jest „Wyobrażenie przyszłości” (Imagining the future), w ramach którego wyodrębniono cztery wątki tematyczne dotyczące aktualnych wyzwań:

Festiwal skierowany jest zarówno do społeczności akademickiej Uniwersytetu Sorbońskiego, jak i uniwersytetów partnerskich Sojuszu 4EU+.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania wspólnych, międzyuczelnianych projektów, przewidujących aktywne zaangażowanie słuchaczy (w wieku od 15 do 18 lat). Propozycje mogą przybrać różne formy – spotkań, warsztatów, pokazów multimedialnych, wydarzeń artystycznych, konkursów czy gier.

Więcej informacji znajduje się na stronie 4EU+ >>

 


 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki legitymacje pozostają ważne bez konieczności ich przedłużania w dziekanacie.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu,legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

 


 

Zarządzenie JMR w sprawie warunków technicznych organizacji obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym

 


 

Termin umarzania lub zamykania postępowań i przewodów doktorskich został zmieniony z dnia 31 grudnia 2021 r. na dzień 31 grudnia 2022 r.

 


 

27.02 dyżur prof. Jolanty Arcimowicz odbędzie się w godz. 14.45 – 15.45.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 26.02.2020

 


 

Prof. Jolanta Arcimowicz przenosi dyżur z czwartku (19.12) na wtorek (17.12), w godz. 15.00-17.00, pokój 103/104.

Dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 17.12.2019

 


 

Prof. Jolanta Arcimowicz przenosi dyżur z czwartku (12.12) na środę (11.12), w godz. 15.00-17.00, pokój 103/104.

Dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., 4.12.2019

 


 

W poniedziałek 21 października, sekretariat będzie czynny wyjątkowo do godziny 16:30.

mgr Agnieszka Hojda, 18.10.2019

 


 

Najbliższy dyżur prof. J. Arcimowicz zostaje przeniesiony z 3 na 2 października w godz. 11.00 – 13.00.

W dniach 14.10 – 18.10 prof. J. Arcimowicz przedywa na urlopie.

W semestrze zimowym dyżury prof. J. Arcimowicz odbywać się będą w czwartki w godz. 15.00 – 17.00.

dr hab Jolanta Arcimowicz, 1.10.2019

 


 

Dr hab. Jolanta Arcimowicz przenosi dyżuru z czwartku 6 czerwca na wtorek 4 czerwca w godz. 11.00 -13.00.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 28.05.2019

 


 

BWZ ogłosiło konkurs uzupełniający na jedno miejsce stypendialne dla studentów i doktorantów do University od Jordan.
Termin składania aplikacji do 03.06.2019.
Szczegóły na stronie.

dr Aleksandra Winiarska, 17.05.2019

 


 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów do udziału w terenowych badaniach naukowych, planowanych w pierwszym tygodniu września. Badania odbędą się we Lwowie (Ukraina) i będą dotyczyły relacji polsko-ukraińskich. Praca w zespole badawczym będzie obejmowała realizację ankiet w terenie. Gwarantujemy dojazd, nocleg i merytoryczną opiekę ekspertów. Przede wszystkim jednak gwarantujemy uzyskanie unikalnego doświadczenia zawodowego, dodatkowo potwierdzonego zaświadczeniem o praktycznym przeszkoleniu w tego rodzaju badaniach terenowych. Osoby chętne na wyjazd, albo chcące uzyskać bliższe informacje, proszę o kontakt z mgr Pawłem Orzechowskim: pawel.orzechowski1988@gmail.com.

mgr Paweł Orzechowski, 17.05.2019

 


 

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej serdecznie zaprasza studentów na otwarte seminarium Democracy in America from the Founding till Today z udziałem prof. Davida Forte z Cleveland State University 10 kwietnia o godzinie 18.00 w sali 108 przy ul. Nowy Świat 69.
Językiem seminarium będzie język angielski.
odstawą dyskusji będzie Deklaracja niepodlegości Stanów Zjednoczonych.
Deklarację można przeczytać pod linkiem
http://www.ushistory.org/declaration/document/
Prof. Forte jest stypendystą Fundacji Fulbrighta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2017 był Garwood Visiting Professor na Uniwersytecie Princeton. Ukończył Harvard College, Manchester University, University of Toronto i Columbia University. Był delegatem Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i pracownikiem Departamentu Stanu. Prosimy o potwierdzenie udziału wysyłając wiadomość na adres: e.cizewska@uw.edu.pl do wtorku, 9 kwietnia.

dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska, 5.04.2019

 


 

Sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny w poniedziałek, 1 kwietnia.

mgr Agnieszka Hojda, 28.03.2019

 


 

W związku z wyborami uzupełniającymi do rad WSNSiR UW sekretariat studiów stacjonarnych oraz doktoranckich 19 grudnia (środa) będzie czynny do godziny 12:45.

mgr Agnieszka Hojda, 18.12.2018

 


 

Zespół Archiwum Badań nad Życiem Codziennym zaprasza na szkolenie uczące, jak korzystać z Archiwum i jak wykorzystywać jego zasoby w praktyce badawczej i studiowaniu - 11.12.2018.

dr Bogna Kietlińska, 3.12.2018

 


 

Wybory do Samorządu Doktoranckiego odbędą się 14 grudnia godz. 15.00 sala 108 NŚ69.

Weronika Urban, 30.11.2018

 


 

28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali im. Adama Podgóreckiego (parter) w gmachu Instytutu przy ul. Nowy Świat 67 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Chełstowskiej pt. „Praktyka niepłacenia alimentów na dzieci w systemie instytucjonalnym i dyskursie publicznym”. Z pracą można się zapoznać w bibliotece ISNS, przy ul. Nowy Świat 69.

Przewodnicząca Rady Naukowej prof. zw. dr hab. Anna Kwak

 


 

Dr hab Jolanta Arcimowicz przenosi dyżur z czwartku 15.11 na środę 14.11 w godz. 11.00-13.00, pok 103.

dr hab Jolanta Arcimowicz, 8.11.2018

 


 

Dr hab. Jolanta Arcimowicz odwołuje dyżur 18.10 (czwartek).

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 11.10.2018

 


 

Ambasada Szwajcarii w Polsce, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Oddział Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Festiwal Puls Literatury oraz Dom Literatury w Łodzi zachęcają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie dla tłumaczy literatury austriackiej.

Agnieszka Borkiewicz, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, 4.10.2018

 


 

Studenci I roku studiów doktoranckich,
we wtorek 9 października o godzinie 17.00 w sali 113 (NŚ 69) odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji roku akademickiego, prowadzonych przez doktorantów badań i publikacji.

mgr Agnieszka Hojda, 4.10.2018

 


 

 


 

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych na Studia doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w ISNS - stacjonarne i niestacjonarne.

 


 

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych na Międzywydziałowe środowiskowe studia doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzibą w ISNS - stacjonarne i niestacjonarne.

 


 

UWAGA WAŻNA ZMIANA!!!
Od dnia 19 września zmienią się zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych studentów, na które regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Od 19 wrześnie bank Millenium nie będzie akceptował przelewów przychodzących na dotychczasowe numery – będą one zwracane do nadawcy. Prosimy o wstrzymanie się z dokonywaniem jakichkolwiek płatności na rzecz UW do kolejnego komunikatu.

mgr Agnieszka Hojda oraz Edyta Gruza, 13.09.2018

 


 

Sekretariat studiów stacjonarnych i doktoranckich będzie nieczynny w terminie 23 -31 sierpnia.

mgr Agnieszka Hojda, 20.08.2018

 


 

4 lipca 2018 r. (środa) o godz. 12.00 w sali im. Adama Podgóreckiego (parter) w gmachu Instytutu przy ul. Nowy Świat 67 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Heleny Anny Jędrzejczak pt. „TEOLOGIA POLITYCZNA DIETRICHA BONHOEFFERA”. Z pracą można się zapoznać w bibliotece ISNS, przy ul. Nowy Świat 69.

Przewodnicząca Rady Naukowej prof. zw. dr hab. Anna Kwak

 


 

Sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny od 25 do 29 czerwca.

mgr Agnieszka Hojda, 22.06.2018

 


 

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego i stypendium dla najlepszych doktorantów oraz ich oceny przez odpowiednie komisje (tj. doktorancką i stypendialną) na rok akademicki 2018/2019.
Otwarcie możliwości rejestrowania wniosków o przyznanie wszystkich typów stypendiów w USOSweb nastąpi 2 lipca br.

mgr Agnieszka Hojda, 15.06.2018

 


 

20 czerwca 2018 (środa) o godz. 14.00 w sali 1 im. Adama Podgóreckiego (parter) w gmachu Instytutu przy ul. Nowy Świat 67 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Lesbian Studies at the Intersection of Sociology and Cultural Geography mgr Marty Olasik. Z pracą można się zapoznać w bibliotece ISNS, przy ul. Nowy Świat 69.

Przewodnicząca Rady Naukowej prof. zw. dr hab. Anna Kwak

 


 

Dr hab. Jolanta Arcimowicz odwołuje dyżur 10 maja (czwartek).

dr hab. Jolanta Arcimowicz, 27.04.2018

 


 

Sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny w terminie 8-15 maja br.

mgr Agnieszka Hojda, 25.04.2018

 


 

19 i 20 marca sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny.

mgr Agnieszka Hojda, 19.03.2018

 


 

W dniach 27.12. 2017 - 02.01.2018 sekretariat studiów stacjonarnych i doktoranckich będzie nieczynny.

mgr Agnieszka Hojda, 19.12.2017

 


 

Na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą jest dostępna informacja o kwalifikacji na krótkoterminowe studia w ramach umów bilateralnych na niżej wymienione uczelnie:
KANADA

Szczegółowe informacje o kryteriach oceny wniosków, wymaganych dokumentach i terminach znajdują się na stronie BWZ http://bwz.uw.edu.pl/dla-doktorantow (dla doktorantów).

dr Aleksandra Winiarska, Koordynatorka ds mobilności (Program Erasmus+), 4.12.2017

 


 

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego

Szczegółowe zasady oceny wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego

Szczegółowe zasady oceny wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów

 


 

Prof. Wojciech Pawlik - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych ogłasza dnia 31 października od godz. 13.00 oraz 2 listopada do godz. 13.00 - godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.

prof. Wojciech Pawlik, 11.10.2017

 


 

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych na Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW na rok akademicki 2017/2018

 


 

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych na Studia Doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW na rok akademicki 2017/2018

 


 

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych na Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW na rok akademicki 2017/2018

 


 

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych na Studia Doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW na rok akademicki 2017/2018

 


 

Sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny od 29 sierpnia do 12 września.

mgr Agnieszka Hojda, 24.08.2017

 


 

Sekretariat studiów studenckich i doktoranckich będzie nieczynny w dniach 16,17 i 18 lipca.

mgr Agnieszka Hojda, 11.08.2017

 


 

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Doktoranci na pierwszym i na ostatnim roku studiów oraz przedłużający studia doktoranckie, nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra.
Termin składania wniosków upływa z dniem 27 września.
Wnioski będą opiniowane przez Radę Wydziału w dniu 4 października.

mgr Agnieszka Hojda, 8.08.2017