ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID
 • Decyzją Prodziekan ds. studenckich Ewy Stachowskiej w porozumieniu z Panią Dziekan Anetą Gawkowską
  w dn. 29 kwietnia zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej, a w dn. 30 kwietnia ogłoszony zostaje dzień dziekański.

 • Studenci ścieżki "Antropologia Współczesności: teorie kultury" zapraszają na prezentację wyników badań terenowych i artykułu podsumowującego projekt "Przepraszam bardzo, co się tutaj dzieje?" zrealizowany w ramach przedmiotu „Lokalność w teorii i badaniach”. 


  Projekt został zrealizowany w trakcie performansów w przestrzeni miejskiej będących częścią projektu artystycznego "Folk Triadyczny" Agaty Uchman. We współpracy z Wydziałem Sztuki Mediów ASP i teatrem "Sztuka Ciała".


  Opis projektu. Artykuł i szczegóły badania w linku:


  https://asp.waw.pl/folk-triadyczny-performance-agaty-uchman-w-przestrzeni-miejskiej/


  Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 kwietnia o godzinie 17.00, Nowy Świat 69,
  sala 108 


  „Przepraszam bardzo, co się tutaj dzieje...?”. Badanie percepcji performansu „Folk Triadyczny” na podstawie wywiadów z przechodniami

 • Ku demokracji
 • Ku demokracji
 • Dzień otwarty

  Dzień Otwarty UW 2024


  To ważny dzień dla kandydatów na studia. Jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji będą mieli okazję poznać Uniwersytet. 20 kwietnia na Kampusie Głównym UW zbiorą się przedstawiciele wszystkich wydziałów i jednostek uczelni, by przedstawić swoją ofertę przyszłym studentom. Dzień Otwarty UW rozpocznie się o godz. 10.00.

 • Pink
 • PTS Dobra wiedza

   

  Sekcja Socjologii Nauki PTS 

  Katedra Socjologii Wiedzy i Moralności ISNS UW

  zapraszają na dyskusję nad książką Seweryna Rudnickiego  

   

  Wystarczająco dobra wiedza.
  Badania user experience a wytwarzanie praktycznie użytecznej wiedzy o świecie społecznym
  (Scholar 2023) 

   

  19 marca (wtorek) o godz. 17.00 na platformie Zoom

   

  Osoby uczestniczące w dyskusji: Grażyna Woroniecka, Barbara Fatyga, Bartłomiej Walczak, Michał Bujalski

  Moderatorka:, Agnieszka Kolasa-Nowak

   

  Link do spotkania:

  https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96381131393?pwd=NXNxcHFwWHJjcVIxZTBBbkVhUjl5Zz09

   

  Identyfikator spotkania: 963 8113 1393

  Kod dostępu: 872060

   

  Zawartość książki jest dostępna na Researchgate

 • Co Create

  Szanowni Państwo,

  Welcome Point, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu, Zarząd Samorządu Studentów i Wydział Orientalistyki organizuje czwartą edycję międzykulturowego wydarzenia "Miasteczko na Styku Kultur/ Cultural HotSpot", gdzie zagraniczni studenci , doktoranci i pracownicy mogą reprezentować swoje kraje. W tym roku wydarzenie odbędzie się 17 maja.


  Nabór zgłoszeń trwa do 22 marca.


 • Trzeba bronić uniwersytetu

  Samorząd Studentów Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza na Studencką Konferencję Naukową „Trzeba bronić uniwersytetu”, która odbędzie w dniu 6 kwietnia 2024 na Wydziale Filozofii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 3). Termin nadsyłania abstraktów to 17 marca.


  Kim są studenci i studentki, a czym jest dziś dla nich uniwersytet? Naszym celem jest odpowiedź na to pytanie poprzez stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół studenckich refleksji i wyników badań. Planujemy także gościnne wystąpienia znanych postaci ze świata akademickiego.


  Zapraszamy do uczestnictwa czynnego oraz biernego osoby ze wszystkich dziedzin i uczelnianych ścieżek. Udział jest bezpłatny.


  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie, oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.


  Patronami wydarzenia są: Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kolegium MISH, Krytyka Polityczna i Praktyka Teoretyczna.

 • Dzień otwarty
 • Monografie
 • Status
 • Nowa sekcja
 • Ranking
 • Pamiętniki
 • Badacze UW
 • Ukraina Drodzy studenci i studentki z Ukrainy, jesteśmy z Wami w dramatycznej sytuacji bezprawnego ataku agresji Rosji na Wasz kraj. Będziemy Was wspierać i pomagać zawsze, gdy nasza pomoc będzie Wam potrzebna. W razie takiej sytuacji prosimy o kontakt z władzami i sekretariatami ISNS UW.  Zakładka dotycząca prowadzonych działań na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie.

  Informacja dla studentów i doktorantów z Ukrainy.
O instytucie

Sokrates: - Jestem rozbawiony widząc, jak obawiasz się, żeby ludzie nie oskarżyli cię o rekomendowanie bezużytecznych studiów.

J. J. Thomson (odkrywca elektronu w przemówieniu z 1916 r.): (…) nauki stosowane wprowadzają reformy, zaś nauki podstawowe prowadzą do rewolucji (...).

Co to są stosowane nauki społeczne?

Nauki te definiowane są najczęściej:

Społeczność naukowa ISNS UW definiuje stosowane nauki społeczne nieco inaczej. Po pierwsze, rozumiemy je jako wytwarzanie wiedzy opartej na szeroko rozumianych badaniach empirycznych. Po drugie, jako zastosowania już istniejących pojęć, teorii i koncepcji nie tylko do rozwiązywania problemów społecznych lecz także do opisu i interpretacji życia społecznego, zarówno w jego ujęciach całościowych, jak i w najróżniejszych aspektach, fragmentach czy warstwach, (co zwykle prowadzi do istotnych modyfikacji tych pojęć, teorii i koncepcji). Z naszych doświadczeń wynika, że tak zdefiniowany obszar nauki poszerza nie tylko możliwości współpracy z praktykami, ale też przyczynia się do rozwoju teorii i badań podstawowych.

Profil naukowy ISNS

Specyfikę ISNS w skrócie oddają najlepiej dwa hasła: INTERDYSCYPLINARNOŚĆ i PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA NAUK SPOŁECZNYCH. Instytut skupia w zespołach naukowo-badawczych przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych oraz nauk społecznych (socjologów, antropologów, psychologów, pedagogów, historyków i filozofów), często reprezentujących unikalne subdyscypliny i specjalności naukowe.

Główne kierunki badań naukowych

W Instytucie są zwykle przekrojowe i dotyczą: socjologii przemian społecznych - w tym przemian emocji, moralności, obyczajów i prawa; antropologii współczesności i socjologii kultury - w tym przemian życia kulturalnego, stylów życia, kultury popularnej i jej globalnego charakteru; podstaw socjologii prawa i moralności; socjologii i antropologii młodzieży, bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet oraz innych grup społecznych; konfliktów społecznych wraz z badaniami pojednania, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów; polityki społecznej wraz z badaniami sektora pozarządowego i rynku pracy; socjologii rodziny i więzi społecznych; społecznych i kulturowych aspektów płci i seksualności człowieka; wpływu substancji psychoaktywnych na życie jednostek i grup oraz zagadnień patologii społecznych; wybranych zagadnień psychologii społecznej i klinicznej, a także historii idei i demokracji.

Metodologia

ISNS jest też silnym ośrodkiem rozwoju NOWATORSKICH METOD BADAWCZYCH związanych przede wszystkim z metodologią badań jakościowych, w tym wizualnych oraz metodologiami badań internetu. Zarazem nie zaniedbujemy KLASYCZNEJ METODOLOGII ILOŚCIOWEJ i badań na ogólnopolskich reprezentatywnych próbach.

Badania

prowadzone w ISNS mają zarówno charakter wielkich międzynarodowych projektów, jak i projektów ogólnopolskich i lokalnych oraz projektów realizowanych w skali mikro. Dotyczą one nie tylko tradycyjnych tematów podejmowanych w naukach społecznych, ale również licznych, nowych zjawisk, które dopiero pojawiają się na powierzchni życia społecznego.

O specyfice ISNS stanowią także ZASTOSOWANIA wiedzy społecznej: w Instytucie powstaje co roku około 100 analiz, diagnoz, ekspertyz i raportów badawczych na rzecz administracji centralnej, jednostek samorządu terytorialnego, konkretnych instytucji i organizacji pozarządowych. Są one prezentowane na konferencjach, sympozjach, zjazdach, kongresach i seminariach oraz publikowane zarówno tradycyjnie na papierze, jak i on-line. Publikacje te dotyczą kluczowych problemów zmieniającego się niezwykle szybko społeczeństwa polskiego oraz wielu tematów badawczych istotnych w skali międzynarodowej. Co ważniejsze jednak, przyczyniają się do tego by zmiany służyły podnoszeniu jakości życia społeczeństwa.

Organizacja życia społecznego

Pracownicy ISNS nie ograniczają się tylko do wspomagania praktyki poprzez badania i działalność ekspercką. Większość z nas czynnie włącza się w ORGANIZACJĘ ŻYCIA SPOŁECZNEGO, współpracując czasowo lub stale z instytucjami i organizacjami zarówno polskimi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi, tworząc lub współtworząc nowe rozwiązania i formy życia społecznego (m.in.: pracownicy, studenci i absolwenci ISNS współtworzyli pierwsze w Polsce młodzieżowe agencje pracy, banki czasu, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, inne organizacje pozarządowe, w tym kulturalne, pisma, ruchy społeczne, itd.). Szczegółowe informacje o dorobku Instytutu zebrane są na podstronach prezentujących naukowe i pozanaukowe osiągnięcia pracowników.

Dydaktyka w ISNS

W ISNS kształcimy Studentów na studiach LICENCJACKICH i MAGISTERSKICH, dziennych i zaocznych, a także na studiach III stopnia (DOKTORANCKICH) oraz studiach PODYPLOMOWYCH.
Podobnie jak działalność naukowa, tak i prowadzona przez nas dydaktyka opiera się na interdyscyplinarności i praktycznym wykorzystywaniu teorii i metod nauk społecznych. Staramy się więc przede wszystkim by nasi Absolwenci byli dobrze przygotowani do pełnienia różnorodnych ról społecznych i zawodowych zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, a zatem by potrafili pracować z ludźmi, diagnozować, badać i rozwiązywać problemy społeczne. Temu służą nie tylko liczne zajęcia prowadzone w trybie warsztatowym, ale także praktyki, (w tym terenowe), inne wyjazdy naukowo-badawcze, a przede wszystkim stałe zaproszenie Studentów i Doktorantów do udziału w realizacji badań i życiu naukowym Instytutu. Poza kształceniem ogólnym, Instytut prowadzi 8 tzw. ścieżek specjalizacyjnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Istnieje możliwość – w wypadku gdy dana specjalizacja nie zostanie w konkretnym roku uruchomiona – wyboru tych zajęć w trybie fakultatywnym.

Prace magisterskie i doktorskie

przygotowane i obronione w ISNS są dobrą wizytówką Instytutu. Wiele z nich było publikowanych w całości lub jako artykuły; wiele również uzyskało prestiżowe nagrody, takie jak: nagroda im. Floriana Znanieckiego i nagroda im. Stanisława Ossowskiego przyznawane przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Miasta stołecznego Warszawy, wyróżnienia i nagrody przyznawano także wielokrotnie w konkursach na prace magisterskie organizowanych przez organizacje pozarządowe.


 
Biblioteka i czytelnia ISNS czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00