ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID
 • Ukraina


  Drodzy studenci i studentki z Ukrainy, jesteśmy z Wami w dramatycznej sytuacji bezprawnego ataku agresji Rosji na Wasz kraj. Będziemy Was wspierać i pomagać zawsze, gdy nasza pomoc będzie Wam potrzebna. W razie takiej sytuacji prosimy o kontakt z władzami i sekretariatami ISNS UW.

  Zakładka dotycząca prowadzonych działań na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie.

  Informacja dla studentów i doktorantów z Ukrainy. • Raport


  Wczoraj w Wolskim Centrum Kultury odbyła się prezentacja raportu z badania na temat pawilonów przy ul. Wolskiej, które studenci ISNS przeprowadzili w ramach przedmiotu „Animacja kultury: diagnoza, realizacja, ewaluacja” pod kierunkiem prof. Magdaleny Dudkiewicz. O ich sukcesie mogą świadczyć m.in. podziękowania dla wszystkich członków zespołu od Burmistrza Dzielnicy Wola oraz propozycje staży złożone przez dyrektora Wolskiego Centrum Kultury. Gratulujemy!


 • Pamiętniki

 

Wykłady Torstena na UW – propozycje

 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych serdecznie zaprasza na wykłady otwarte dr. Torstena Lorenza, historyka społecznego i gospodarczego, wieloletniego wykładowcy na uniwersytetach europejskich, w tym Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Humboldta i Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Uniwersytecie Karola w Pradze i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Dr Torsten Lorenz zajmuje się historią i współczesnością spółdzielczości, migracjami i stosunkami międzyetnicznymi w Europie Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wieku.

Środa 25 maja

Migration and Democracy in the 21st Century. A Tense Relationship

Sala nr 1, Nowy Świat 67, godz. 17-18:30

Since the "refugee crisis" of 2015, there has been much discussion about whether migration is destabilizing European states and possibly endangering democracy. In my presentation, I examine the tension between migration and democracy in the four dimensions of migration and political thought, migration and the democratic state, migration and populism, and the costs and benefits of migration. In doing so, I will argue for the preservation of freedom of movement, but also consider the performance of the democratic state.

Czwartek 9 czerwca

Citizenship in Europe in the 19th and 20th Century. Between Democracy and Nationalism

Sala nr 1, Nowy Świat 67, godz.17-18:30

Citizenship was a relatively new element in the European states in the 19th and 20th centuries. For some it brought participation and belonging, for others it meant exclusion and discrimination; in the practice of the European nation-states it all too often proved to be an instrument of nationalization. In my talk, I draw on recent research to examine the tension between democracy and nationalism in the practice of citizenship in nineteenth- and twentieth-century Europe.


 

„Polski Marksizm” – druga edycja seminarium naukowego

Już 25 maja 2022 roku odbędzie się seminarium naukowe pt. „Czarnoksiężnicy postępu. Powojnie i stalinizm: zapomniane zawiłości komunistycznej hegemonii”. Jest to druga odsłona cyklu „Polski marksizm”, podczas którego przedstawiciele nauk społecznych i humanistyki polemizują na temat polskich tradycji marksistowskich.

Zobacz więcej


 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2022
dla naszych naukowczyń


Zespół przygotowujący program nowych interdyscyplinarnych magisterskich studiów miejskich – jedynych w Polsce, otrzymał zespołową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dydaktyczne. W składzie nagrodzonego zespołu znajdują się dwie naukowczynie z naszego Instytutu:
Dr hab. B. Lewenstein i Dr hab. M. Łukasiuk – aktualnie wice kierownik studiów. Studia Miejskie prowadzone są przez 5 jednostek uniwersyteckich, w tym również ISNS od 2020 r. Poniżej link do strony Uniwersytetu z listą wszystkich nagrodzonych osób oraz link do strony studiów miejskich.


https://www.uw.edu.pl/laureaci-nagrod-mein/

https://studiamiejskie.uw.edu.pl/


 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w konwersatoriach „Refugees, migrants, guest workers. Migration in interdisciplinary perspective” oraz “Democracy, civil society, commons. Concepts and practices of economic democracy (18th-21st century)”, które w semestrze letnim 2021/2022 poprowadzi goszczący u nas dr Torsten Lorenz, historyk społeczny i gospodarczy, wieloletni wykładowca na uniwersytetach europejskich, w tym Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Humboldta i Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Uniwersytecie Karola w Pradze i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się historią i współczesnością spółdzielczości, migracjami i stosunkami międzyetnicznymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zajęcia odbywać się będą w języku angielskim co dwa tygodnie w nieparzyste czwartki 11:30-14:45 w sali 113 i piątki 9:45-13 w sali 38. Szczegóły w USOSie.

Poniżej zamieszczamy opisy obu konwersatoriów:

„Refugees, migrants, guest workers. Migration in interdisciplinary perspective”

Temat migracji od zawsze był tematem kontrowersyjnym: jedni odrzucają wszelką imigrację, argumentując, że stanowi ona zagrożenie dla etniczno-narodowej homogeniczności i spójności społeczeństwa, inni opowiadają się za społeczeństwem wielokulturowym i podkreślają jej znaczenie dla ekonomii. Kurs ma służyć orientacji w aktualnych debatach o migracjach. Tematem będą różne formy migracji i ich bodźce, podejścia do nich w nauce, przykłady historyczne i aktualne, jak i kwestie dotyczące „integracji” migrantów i perspektywy świata postmigracyjnego.

“Democracy, civil society, commons. Concepts and practices of economic democracy (18th-21st century)”

Od wybuchu globalnego kryzysu finansowego na przełomie 2007 i 2008 roku ponownie wzrosło zainteresowanie alternatywnymi, bardziej demokratycznymi modelami działalności gospodarczej i bardziej inkluzywnym kształtem kapitalizmu. Kurs nawiązuje do aktualnych debat na temat demokracji ekonomicznej. Jego tematem będą m. in. różne podejścia do „udemokratyzowania” życia gospodarczego i wyrównania różnic ekonomicznych, różne podejścia do ekonomii i do natury człowieka („homo oeconomicus” itp.), instytucje, które powstały w celu inkluzji biedniejszych jak np. spółdzielczość, i aktualne dyskusje o kształcie kapitalizmu, oraz próby jego przezwyciężania.

 

O instytucie

Sokrates: - Jestem rozbawiony widząc, jak obawiasz się, żeby ludzie nie oskarżyli cię o rekomendowanie bezużytecznych studiów.

J. J. Thomson (odkrywca elektronu w przemówieniu z 1916 r.): (…) nauki stosowane wprowadzają reformy, zaś nauki podstawowe prowadzą do rewolucji (...).

Co to są stosowane nauki społeczne?

Nauki te definiowane są najczęściej:

Społeczność naukowa ISNS UW definiuje stosowane nauki społeczne nieco inaczej. Po pierwsze, rozumiemy je jako wytwarzanie wiedzy opartej na szeroko rozumianych badaniach empirycznych. Po drugie, jako zastosowania już istniejących pojęć, teorii i koncepcji nie tylko do rozwiązywania problemów społecznych lecz także do opisu i interpretacji życia społecznego, zarówno w jego ujęciach całościowych, jak i w najróżniejszych aspektach, fragmentach czy warstwach, (co zwykle prowadzi do istotnych modyfikacji tych pojęć, teorii i koncepcji). Z naszych doświadczeń wynika, że tak zdefiniowany obszar nauki poszerza nie tylko możliwości współpracy z praktykami, ale też przyczynia się do rozwoju teorii i badań podstawowych.

Profil naukowy ISNS

Specyfikę ISNS w skrócie oddają najlepiej dwa hasła: INTERDYSCYPLINARNOŚĆ i PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA NAUK SPOŁECZNYCH. Instytut skupia w zespołach naukowo-badawczych przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych oraz nauk społecznych (socjologów, antropologów, psychologów, pedagogów, historyków i filozofów), często reprezentujących unikalne subdyscypliny i specjalności naukowe.

Główne kierunki badań naukowych

W Instytucie są zwykle przekrojowe i dotyczą: socjologii przemian społecznych - w tym przemian emocji, moralności, obyczajów i prawa; antropologii współczesności i socjologii kultury - w tym przemian życia kulturalnego, stylów życia, kultury popularnej i jej globalnego charakteru; podstaw socjologii prawa i moralności; socjologii i antropologii młodzieży, bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet oraz innych grup społecznych; konfliktów społecznych wraz z badaniami pojednania, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów; polityki społecznej wraz z badaniami sektora pozarządowego i rynku pracy; socjologii rodziny i więzi społecznych; społecznych i kulturowych aspektów płci i seksualności człowieka; wpływu substancji psychoaktywnych na życie jednostek i grup oraz zagadnień patologii społecznych; wybranych zagadnień psychologii społecznej i klinicznej, a także historii idei i demokracji.

Metodologia

ISNS jest też silnym ośrodkiem rozwoju NOWATORSKICH METOD BADAWCZYCH związanych przede wszystkim z metodologią badań jakościowych, w tym wizualnych oraz metodologiami badań internetu. Zarazem nie zaniedbujemy KLASYCZNEJ METODOLOGII ILOŚCIOWEJ i badań na ogólnopolskich reprezentatywnych próbach.

Badania

prowadzone w ISNS mają zarówno charakter wielkich międzynarodowych projektów, jak i projektów ogólnopolskich i lokalnych oraz projektów realizowanych w skali mikro. Dotyczą one nie tylko tradycyjnych tematów podejmowanych w naukach społecznych, ale również licznych, nowych zjawisk, które dopiero pojawiają się na powierzchni życia społecznego.

O specyfice ISNS stanowią także ZASTOSOWANIA wiedzy społecznej: w Instytucie powstaje co roku około 100 analiz, diagnoz, ekspertyz i raportów badawczych na rzecz administracji centralnej, jednostek samorządu terytorialnego, konkretnych instytucji i organizacji pozarządowych. Są one prezentowane na konferencjach, sympozjach, zjazdach, kongresach i seminariach oraz publikowane zarówno tradycyjnie na papierze, jak i on-line. Publikacje te dotyczą kluczowych problemów zmieniającego się niezwykle szybko społeczeństwa polskiego oraz wielu tematów badawczych istotnych w skali międzynarodowej. Co ważniejsze jednak, przyczyniają się do tego by zmiany służyły podnoszeniu jakości życia społeczeństwa.

Organizacja życia społecznego

Pracownicy ISNS nie ograniczają się tylko do wspomagania praktyki poprzez badania i działalność ekspercką. Większość z nas czynnie włącza się w ORGANIZACJĘ ŻYCIA SPOŁECZNEGO, współpracując czasowo lub stale z instytucjami i organizacjami zarówno polskimi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi, tworząc lub współtworząc nowe rozwiązania i formy życia społecznego (m.in.: pracownicy, studenci i absolwenci ISNS współtworzyli pierwsze w Polsce młodzieżowe agencje pracy, banki czasu, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, inne organizacje pozarządowe, w tym kulturalne, pisma, ruchy społeczne, itd.). Szczegółowe informacje o dorobku Instytutu zebrane są na podstronach prezentujących naukowe i pozanaukowe osiągnięcia pracowników.

Dydaktyka w ISNS

W ISNS kształcimy Studentów na studiach LICENCJACKICH i MAGISTERSKICH, dziennych i zaocznych, a także na studiach III stopnia (DOKTORANCKICH) oraz studiach PODYPLOMOWYCH.
Podobnie jak działalność naukowa, tak i prowadzona przez nas dydaktyka opiera się na interdyscyplinarności i praktycznym wykorzystywaniu teorii i metod nauk społecznych. Staramy się więc przede wszystkim by nasi Absolwenci byli dobrze przygotowani do pełnienia różnorodnych ról społecznych i zawodowych zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, a zatem by potrafili pracować z ludźmi, diagnozować, badać i rozwiązywać problemy społeczne. Temu służą nie tylko liczne zajęcia prowadzone w trybie warsztatowym, ale także praktyki, (w tym terenowe), inne wyjazdy naukowo-badawcze, a przede wszystkim stałe zaproszenie Studentów i Doktorantów do udziału w realizacji badań i życiu naukowym Instytutu. Poza kształceniem ogólnym, Instytut prowadzi 8 tzw. ścieżek specjalizacyjnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Istnieje możliwość – w wypadku gdy dana specjalizacja nie zostanie w konkretnym roku uruchomiona – wyboru tych zajęć w trybie fakultatywnym.

Prace magisterskie i doktorskie

przygotowane i obronione w ISNS są dobrą wizytówką Instytutu. Wiele z nich było publikowanych w całości lub jako artykuły; wiele również uzyskało prestiżowe nagrody, takie jak: nagroda im. Floriana Znanieckiego i nagroda im. Stanisława Ossowskiego przyznawane przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Miasta stołecznego Warszawy, wyróżnienia i nagrody przyznawano także wielokrotnie w konkursach na prace magisterskie organizowanych przez organizacje pozarządowe.


 
Biblioteka i czytelnia ISNS czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00