ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID
 • Seminarium

  Uniwersyteckie Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Praktyk Pomocowych oraz Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych ISNS UW zapraszają na seminarium pt. „Pracownik humanitarny – kształcenie, profesjonalizacja, perspektywy” organizowane w ramach cyklu "Polityki publiczne w perspektywie socjologicznej”.


  Program seminarium

  • Moderacja: dr hab. Marek Rymsza, WSNSiR UW
  • Dr Szymon Wójcik, WSNSiR UW - Pracownik humanitarny w procesie profesjonalizacji
  • Kamila Wujec, Regional Center Lead, Save the Children International - Praca w sektorze humanitarnym– ścieżka kariery, kompetencje, prawdy i mity.
  • Beata Dolińska, Global Head of Programmes, Polska Akcja Humanitarna- Pracownik humanitarny – obszary działań, wyzwania, przyszłość
  • Dr Elżbieta Mikos-Skuza, WPiA UW - Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim -charakterystyka, doświadczenia i wnioski

  Zapraszamy do uczestnictwa w czwartek 7 marca 2024 w godz. 15.00-17.00 w formule zdalnej poprzez platformę ZOOM; rejestracja pod linkiem https://forms.office.com/e/fe4iwNaSKt

 • Moralność a doznanie
 • Trzeba bronić uniwersytetu

  Samorząd Studentów Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza na Studencką Konferencję Naukową „Trzeba bronić uniwersytetu”, która odbędzie w dniu 6 kwietnia 2024 na Wydziale Filozofii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 3). Termin nadsyłania abstraktów to 17 marca.


  Kim są studenci i studentki, a czym jest dziś dla nich uniwersytet? Naszym celem jest odpowiedź na to pytanie poprzez stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół studenckich refleksji i wyników badań. Planujemy także gościnne wystąpienia znanych postaci ze świata akademickiego.


  Zapraszamy do uczestnictwa czynnego oraz biernego osoby ze wszystkich dziedzin i uczelnianych ścieżek. Udział jest bezpłatny.


  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie, oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.


  Patronami wydarzenia są: Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kolegium MISH, Krytyka Polityczna i Praktyka Teoretyczna.

 • Dzień otwarty
 • Z przykrością informujemy, że 4.02.2024 roku zmarł nagle wybitny artysta grafik Wojciech Markiewicz.

  Zaprojektował On m.in. grafikę i typografię strony ISNS, naszego pisma Societas/Communitas,a przede wszystkim piękne logo ISNS oraz logo Ośrodka Badań Młodzieży. Był też autorem wielu okładek książek OBM ISNS UW.

  Społeczność Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych.

 • Monografie
 • Status
 • Jubileusz
 • Nowa sekcja
 • Ranking
 • Ogłoszenie Nagrody im. Marcina Króla 2023


  Nagroda
  Nagrodę im. Marcina Króla za najlepszą opublikowaną w 2022 roku polską książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą otrzymał Konstanty Gebert za Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło opublikowane przez Wydawnictwo Agora. Serdecznie gratulujemy!

 • Z radością informujemy, że Kustoszka i Kierowniczka Biblioteki ISNS Róża Sułek została uhonorowana bardzo prestiżową Nagrodą Historyczną "Polityki" w kategorii Pamiętniki, relacje, wspomnienia za opracowanie "Dzienników" Stanisława Ossowskiego.


  Serdecznie gratulujemy!


  Dzienniki Ossowski Dzienniki Ossowski Dzienniki Ossowski Dzienniki Ossowski

 • Pamiętniki
 • Badacze UW
 • Ukraina Drodzy studenci i studentki z Ukrainy, jesteśmy z Wami w dramatycznej sytuacji bezprawnego ataku agresji Rosji na Wasz kraj. Będziemy Was wspierać i pomagać zawsze, gdy nasza pomoc będzie Wam potrzebna. W razie takiej sytuacji prosimy o kontakt z władzami i sekretariatami ISNS UW.  Zakładka dotycząca prowadzonych działań na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie.

  Informacja dla studentów i doktorantów z Ukrainy.
O instytucie

Sokrates: - Jestem rozbawiony widząc, jak obawiasz się, żeby ludzie nie oskarżyli cię o rekomendowanie bezużytecznych studiów.

J. J. Thomson (odkrywca elektronu w przemówieniu z 1916 r.): (…) nauki stosowane wprowadzają reformy, zaś nauki podstawowe prowadzą do rewolucji (...).

Co to są stosowane nauki społeczne?

Nauki te definiowane są najczęściej:

Społeczność naukowa ISNS UW definiuje stosowane nauki społeczne nieco inaczej. Po pierwsze, rozumiemy je jako wytwarzanie wiedzy opartej na szeroko rozumianych badaniach empirycznych. Po drugie, jako zastosowania już istniejących pojęć, teorii i koncepcji nie tylko do rozwiązywania problemów społecznych lecz także do opisu i interpretacji życia społecznego, zarówno w jego ujęciach całościowych, jak i w najróżniejszych aspektach, fragmentach czy warstwach, (co zwykle prowadzi do istotnych modyfikacji tych pojęć, teorii i koncepcji). Z naszych doświadczeń wynika, że tak zdefiniowany obszar nauki poszerza nie tylko możliwości współpracy z praktykami, ale też przyczynia się do rozwoju teorii i badań podstawowych.

Profil naukowy ISNS

Specyfikę ISNS w skrócie oddają najlepiej dwa hasła: INTERDYSCYPLINARNOŚĆ i PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA NAUK SPOŁECZNYCH. Instytut skupia w zespołach naukowo-badawczych przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych oraz nauk społecznych (socjologów, antropologów, psychologów, pedagogów, historyków i filozofów), często reprezentujących unikalne subdyscypliny i specjalności naukowe.

Główne kierunki badań naukowych

W Instytucie są zwykle przekrojowe i dotyczą: socjologii przemian społecznych - w tym przemian emocji, moralności, obyczajów i prawa; antropologii współczesności i socjologii kultury - w tym przemian życia kulturalnego, stylów życia, kultury popularnej i jej globalnego charakteru; podstaw socjologii prawa i moralności; socjologii i antropologii młodzieży, bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet oraz innych grup społecznych; konfliktów społecznych wraz z badaniami pojednania, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów; polityki społecznej wraz z badaniami sektora pozarządowego i rynku pracy; socjologii rodziny i więzi społecznych; społecznych i kulturowych aspektów płci i seksualności człowieka; wpływu substancji psychoaktywnych na życie jednostek i grup oraz zagadnień patologii społecznych; wybranych zagadnień psychologii społecznej i klinicznej, a także historii idei i demokracji.

Metodologia

ISNS jest też silnym ośrodkiem rozwoju NOWATORSKICH METOD BADAWCZYCH związanych przede wszystkim z metodologią badań jakościowych, w tym wizualnych oraz metodologiami badań internetu. Zarazem nie zaniedbujemy KLASYCZNEJ METODOLOGII ILOŚCIOWEJ i badań na ogólnopolskich reprezentatywnych próbach.

Badania

prowadzone w ISNS mają zarówno charakter wielkich międzynarodowych projektów, jak i projektów ogólnopolskich i lokalnych oraz projektów realizowanych w skali mikro. Dotyczą one nie tylko tradycyjnych tematów podejmowanych w naukach społecznych, ale również licznych, nowych zjawisk, które dopiero pojawiają się na powierzchni życia społecznego.

O specyfice ISNS stanowią także ZASTOSOWANIA wiedzy społecznej: w Instytucie powstaje co roku około 100 analiz, diagnoz, ekspertyz i raportów badawczych na rzecz administracji centralnej, jednostek samorządu terytorialnego, konkretnych instytucji i organizacji pozarządowych. Są one prezentowane na konferencjach, sympozjach, zjazdach, kongresach i seminariach oraz publikowane zarówno tradycyjnie na papierze, jak i on-line. Publikacje te dotyczą kluczowych problemów zmieniającego się niezwykle szybko społeczeństwa polskiego oraz wielu tematów badawczych istotnych w skali międzynarodowej. Co ważniejsze jednak, przyczyniają się do tego by zmiany służyły podnoszeniu jakości życia społeczeństwa.

Organizacja życia społecznego

Pracownicy ISNS nie ograniczają się tylko do wspomagania praktyki poprzez badania i działalność ekspercką. Większość z nas czynnie włącza się w ORGANIZACJĘ ŻYCIA SPOŁECZNEGO, współpracując czasowo lub stale z instytucjami i organizacjami zarówno polskimi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi, tworząc lub współtworząc nowe rozwiązania i formy życia społecznego (m.in.: pracownicy, studenci i absolwenci ISNS współtworzyli pierwsze w Polsce młodzieżowe agencje pracy, banki czasu, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, inne organizacje pozarządowe, w tym kulturalne, pisma, ruchy społeczne, itd.). Szczegółowe informacje o dorobku Instytutu zebrane są na podstronach prezentujących naukowe i pozanaukowe osiągnięcia pracowników.

Dydaktyka w ISNS

W ISNS kształcimy Studentów na studiach LICENCJACKICH i MAGISTERSKICH, dziennych i zaocznych, a także na studiach III stopnia (DOKTORANCKICH) oraz studiach PODYPLOMOWYCH.
Podobnie jak działalność naukowa, tak i prowadzona przez nas dydaktyka opiera się na interdyscyplinarności i praktycznym wykorzystywaniu teorii i metod nauk społecznych. Staramy się więc przede wszystkim by nasi Absolwenci byli dobrze przygotowani do pełnienia różnorodnych ról społecznych i zawodowych zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, a zatem by potrafili pracować z ludźmi, diagnozować, badać i rozwiązywać problemy społeczne. Temu służą nie tylko liczne zajęcia prowadzone w trybie warsztatowym, ale także praktyki, (w tym terenowe), inne wyjazdy naukowo-badawcze, a przede wszystkim stałe zaproszenie Studentów i Doktorantów do udziału w realizacji badań i życiu naukowym Instytutu. Poza kształceniem ogólnym, Instytut prowadzi 8 tzw. ścieżek specjalizacyjnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Istnieje możliwość – w wypadku gdy dana specjalizacja nie zostanie w konkretnym roku uruchomiona – wyboru tych zajęć w trybie fakultatywnym.

Prace magisterskie i doktorskie

przygotowane i obronione w ISNS są dobrą wizytówką Instytutu. Wiele z nich było publikowanych w całości lub jako artykuły; wiele również uzyskało prestiżowe nagrody, takie jak: nagroda im. Floriana Znanieckiego i nagroda im. Stanisława Ossowskiego przyznawane przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Miasta stołecznego Warszawy, wyróżnienia i nagrody przyznawano także wielokrotnie w konkursach na prace magisterskie organizowanych przez organizacje pozarządowe.


 
Biblioteka i czytelnia ISNS czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00